Menu
 • Pl Navi 3
 • Pl Navi 1
 • Pl Navi 4
 • Pl Navi 4
 • Pl Navi 2

Katalog firm

Ogólne Warunki Handlowe dla publikacji ogłoszeń w informatorze PL NAVIGATOR

 1. „Zleceniami na ogłoszenia“ w sensie opisanych dalej Ogólnych Warunków Handlowych jest umowa dotycząca publikacji jednego bądź większej ilości ogłoszeń reklamodawcy, w formie drukowanej, w celu rozpowszechnienia. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią wyłączną podstawę dostaw, usług i ofert wydawnictwa, także w przypadku, jeśli nie ustala się ich na nowo z każdym kolejnym zleceniem. Akceptacja niniejszych warunków następuje najpóźniej w momencie odbioru towaru bądź usługi. Ustalenia inne, aniżeli przewidziane w niniejszych warunkach handlowych, nabierają mocy obowiązującej tylko wtedy, jeśli wydawnictwo takie ustalenia potwierdzi pisemnie.
 2. Zlecenia na ogłoszenia muszą zostać zrealizowane w ciągu jednego roku od momentu podpisania umowy, o ile nie zostało to ustalone inaczej. Jeśli w ramach podpisanej umowy przewidziane jest prawo do publikacji poszczególnych ogłoszeń na żądanie, zlecenie należy zrealizować w ciągu jednego roku od momentu publikacji pierwszego ogłoszenia, o ile żądanie publikacji pierwszego ogłoszenia nastąpiło w ciągu określowego w zdaniu 1 okresu.
 3. Jeśli doszło do zawarcia umowy, zleceniodawca ma prawo do żądania publikacji dalszych ogłoszeń za dodatkową opłatą w ustalonym bądź określonym w punkcie 2 okresie także w liczbie większej, aniżeli ta określona w zleceniu.
 4. Nie udziela się gwarancji na umieszczanie ogłoszeń w określonych numerach lub w określonych miejscach druku, chyba że zleceniodawca wyraźnie uzależnił od tego ważność zlecenia.
 5. Ogłoszenia tekstowe to ogłoszenia, które przynajmniej z trzech stron graniczą z tekstem, a nie z innymi ogłoszeniami. Ogłoszenia, które w rezultacie opracowania redakcyjnego nie są rozpoznawalne jako ogłoszenia, oznaczane są przez redakcję słowem „ogłoszenie”.
 6. Zlecenia na dodatki do informatora są wiążące dla wydawnictwa dopiero po przedłożeniu wzoru dodatku i jego zaaprobowaniu. Dodatki, które poprzez format bądź oprawę sprawiają u czytelnika wrażenie, iż stanowią część składową katalogu albo zawierają ogłoszenia obce nie będą przyjmowane. O odmowie wykonania zlecenia zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Za dostarczenie tekstu ogłoszenia na czas, jak również za dostarczenie nienagannych jakościowo materiałów do druku oraz dodatków do katalogu odpowiedzialny jest zleceniodawca. W przypadku wyraźnie nienadających się bądź uszkodzonych materiałów do druku wydawnictwo zażąda niezwłocznie materiałów zastępczych. Wydawnictwo gwarantuje przyjętą dla danego tytułu jakość druku w ramach możliwości stworzonych przez dany wzór druku.
 8. Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia zapłaty lub do publikacji ogłoszenia zastępczego w przypadku całkowicie bądź częściowo nieczytelnego, nieprawidłowego lub niepełnego druku ogłoszenia, ale wyłącznie w wymiarze, w jakim naruszony został cel ogłoszenia. Dalej idąca odpowiedzialność wydawnictwa jest wykluczona. Reklamacje należy składać w ciągu czterech tygodni od momentu otrzymania rachunku i egzemplarza publikacji. Za wszelkie błędy, powstałe na skutek przekazu drogą elektroniczną wydawnictwo nie przejmuje odpowiedzialności.
 9. Jeśli zrealizowanie zlecenia okaże się dla wydawnictwa częściowo niemożliwe, zleceniodawca zobowiązany jest do wynagrodzenia zrealizowanej dotychczas części zlecenia.
 10. Próbne odbitki dostarczane są zleceniodawcy wyłącznie na wyraźne życzenie. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość odesłanych przez niego z powrotem odbitek próbnych. Jeśli zleceniodawca nie odeśle w wyznaczonym terminie przesłanej mu punktualnie odbitki próbnej, uznaje się to za wyrażenie zgody na druk.
 11. Jeśli nie zostały określone żadne instrukcje dotyczące wielkości ogłoszenia, podstawę do wyliczenia ceny stanowi rzeczywista wielkość powierzchni druku.
 12. Zgodnie ze swoimi jednolitymi zasadami wydawnictwo zastrzega sobie możliwość odmowy druku w przypadku zleceń na ogłoszenia – również poszczególnych druków na żądanie w ramach jednej umowy – oraz na dodatki do gazety ze względu na ich treść, pochodzenie lub formę techniczną. Obowiązuje to także dla zleceń, których dokonuje się w miejscu przyjmowania zleceń lub u przedstawicieli.
 13. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
 14. Jeśli zleceniodawca nie uiszcza przedpłat, rachunek i egzemplarz publikacji przesyłane są możliwie natychmiast, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od publikacji ogłoszenia. Rachunek należy uiścić w ciągu przewidzianego cennikiem i upływającego od momentu otrzymania rachunku okresu, o ile w pojedynczych przypadkach nie został ustalony inny termin płatności lub przedpłata. Jeśli rachunek nie został zapłacony wraz z upływem terminu płatności, wówczas zleceniodawca popadł w zwłokę z płatnością.
 15. W przypadku zwłoki z płatnością doliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z cennikiem, jak również ewentualne pozostałe szkody wynikające ze zwłoki. W przypadku zwłoki z płatnością wydawnictwo może wstrzymać dalsze wykonywanie bieżącego zlecenia aż do momentu zapłaty i żądać przedpłat na publikację pozostałych ogłoszeń. Wydawnictwo nie jest zobowiązane do publikacji ogłoszenia, z którego zapłatą zleceniodawca zalega. W przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności zleceniodawcy, wydawnictwo, nawet w okresie trwania umowy na publikację ogłoszeń, ma prawo uzależnić publikację dalszych ogłoszeń bez względu na ustalony pierwotnie termin zapłaty od uiszczenia pozostałej sumy z góry i od wyrównania niezapłaconych rachunków.
 16. Wydawnictwo wysyła na życzenie wraz z rachunkiem egzemplarz publikacji ogłoszenia.
   W zależności od rozmiaru zlecenia na ogłoszenie dostarczane są fragmenty ogłoszenia, strony egzemplarza lub całe numery. Jeśli niemożliwe jest dostarczenie egzemplarza, w jego miejsce wydawnictwo wydaje wiążące prawnie zaświadczenie o publikacji i uzgodnieniach dotyczących ogłoszenia.
 17. Koszty istotnych zmian ustalonej pierwotnie wersji oraz koszty sporządzenia zamówionych klisz, matryc i rysunków ponosi zleceniodawca.
 18. Matryce odsyłane są zleceniodawcy wyłącznie na wyraźne żądanie. Obowiązek ich przechowywania upływa po trzech miesiącach od zakończenia zlecenia.
 19. Jeśli zleceniodawca wypowiada umowę przedwcześnie, wydawnictwo ma prawo wymagać od zleceniodawcy uiszczenia 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto.
 20. Projekty sporządzone w celu publikacji w katalogu „PL NAVIGATOR” stanowią własność wydawnictwa i nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez uzyskania praw autorskich. Wykorzystanie logo i nazwy firmy bez zezwolenia właściciela jest niedozwolone.
 21. Wobec każdego, kto bezprawnie narusza prawa autorskie, wydawnictwo może dochodzić roszczeń o usunięcie owego naruszenia oraz o odszkodowanie, jeśli naruszającemu zarzuca się działanie zamierzone lub niedbalstwo. W takim wypadku wydawnictwo może wymagać odszkodowania w formie pieniężnej także z tytułu szkody, która nie jest szkodą majątkową, jeśli i o ile odpowiada to względom słuszności.